Welkom
Ten eerste heten we u van harte welkom hier bij Radio Nos Bos.

Betekenis Nos Bos
Nos Bos
staat voor de stem van onze God de stem voor wie elke knie zal buigen en elke tong zal belijden dat Jezus Christus Heer is de stem waarvan wij afhankelijk zijn dat betekent nos bos de stem van onze God.

Geschiedenis
De geschiedenis van RNB begon in 2001 met als doel informeren, bewustmaken een stukje entertainment voor de luisteraars. We zijn met 1 uur zend tijd per week begonnen in de studio van stads radio Helmond. Na een tijd kregen we nog een 1 uur zend tijd erbij en zo zijn we 2 uur per dag op zondag gaan uitzenden.

RNB op Internet
RNB groeide steeds meer en nu zijn we 24 uur per dag het evangelie over de hele wereld aan het verkondigen zo als geschreven staat in Matteüs 28:18-20.

En Jezus trad naderbij en sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in de hemel en op [de] aarde. 19 Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. 20 En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.

Visie en missie
We strekken ons  uit om de ongelovigen te bereiken met de liefde die God in ons hart heeft uitgestort zoals in Jesaja 61 De heilbode ;

1 De Geest des Heren HEREN is op mij, omdat de HERE mij gezalfd heeft; Hij heeft mij gezonden om een blijde boodschap te brengen aan ootmoedigend, om te verbinden gebrokenen van hart, om voor gevangenen vrijlating uit te roepen en voor gebondenen opening der gevangenis; 2 om uit te roepen een jaar van het welbehagen des HEREN en een dag der wrake van onze God; om alle treurende te troosten.

Matteus 25:34–40
Dan zal de Koning tot hen, die aan zijn rechterhand zijn, zeggen: Komt, gij gezegenden mijns Vaders, beërft het Koninkrijk, dat u bereid is van de grondlegging der wereld af. 35 Want Ik heb honger geleden en gij hebt Mij te eten gegeven. Ik heb dorst geleden en gij hebt Mij te drinken gegeven, Ik ben een vreemdeling geweest en gij hebt Mij gehuisvest, 36 naakt en gij hebt Mij gekleed, ziek en gij hebt Mij bezocht; Ik ben in de gevangenis geweest en gij zijt tot Mij gekomen. 37 Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden, zeggende: Here, wanneer hebben wij U hongerig gezien en hebben wij U gevoed, of dorstig en hebben wij U te drinken gegeven? 38 Wanneer hebben wij U als vreemdeling gezien en hebben U gehuisvest, of naakt, en hebben U gekleed? 39 Wanneer hebben wij U ziek of in de gevangenis gezien en zijn tot U gekomen? 40 En de Koning zal hun antwoorden en zeggen: Voorwaar, Ik zeg u, in zoverre gij dit aan één van deze mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het Mij gedaan.

Activiteiten organiseren
Daarnaast organiseren we allerlei soorten activiteiten met als doel evangeliseren en om gelovigen en niet gelovigen samen te brengen te steunen, te bemoedigen en samenwerking te bevorderen onder de gemeenten.

We wensen u veel luistert plezier

Team Radio Nos Bos.
Dieldson Benito.

 

Gospel Radio

Lees de Bijbel

JKJJKKJ

Volg ons op Facebook

aasasa

Inspiratie

FB_IMG_1442606078383